מידע אישי ללקוח ביטוח חיים - פוליסות חיסכון

מבוטחי ביטוח חיים בעלי פוליסות עם כספי חיסכון מוזמנים לקבל

את המידע באתר האינטרנט של הראל חברה לביטוח בע"מ - 

www.harel-ins.co.il

 

 

הודעה על העברת פעילות ביטוח חיים ובריאות באליהו חברה לבטוח בע"מ

לניהול הראל חברה לביטוח בע"מ

1.      ניתנת בזאת הודעה למבוטחים בתכניות ביטוח חיים ותכניות ביטוח בריאות באליהו חברה לבטוח בע"מ (להלן: "אליהו"), לפיה הראל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הראל") רכשה את פעילות ביטוח החיים והבריאות של אליהו. העברת הפעילות תיכנס לתוקף החל מיום 1.1.2013 . החל ממועד זה תישא הראל בכל ההתחייבויות מכוח תנאי תכניות הביטוח שברשותך ואשר נוהלו עד למועד זה על ידי אליהו.

2.      זכויותיהם וחובותיהם של המבוטחים תישארנה ללא שינוי ולא תיפגענה מעצם העברת הפעילות.

3.      בכפוף להוראות הדין, כל מבוטח בביטוח הכולל חיסכון זכאי להעביר את כספיו הצבורים בקופת הביטוח בה הוא מבוטח לכל קופת גמל אחרת שיבחר.

4.      למען הסר ספק, מבוטח אשר נטל הלוואה כנגד ערכי הפדיון הצבורים בפוליסת ביטוח חיים, יהא חייב בהחזר תשלומי ההלוואה ו/או יתרת החוב בגין ההלוואה שטרם סולקה להראל, ולרבות יתרת הקרן, ריבית לרבות ריבית פיגורים, הוצאות, דמי החזרה, מס בהתאם להוראות הדין והפרשי הצמדה על סכומים אלה וזאת בהתאם לתנאי הסכם ההלוואה המקוריים עם  אליהו.

5.      מבוטחים בפוליסות הכוללות חיסכון ואשר להן מסלולי השקעה רשאים, בכפוף להוראות הדין ולתנאי הפוליסה, לשנות בכל עת מסלול השקעה בפוליסה.

6.      הנך מוזמן להפנות כל שאלה להראל על פי הפרטים שלהלן:

הראל חברה לביטוח בע"מ - יחידת אליהו, אבא הלל 3, ת.ד. 1951, רמת גן, מיקוד 52118; טלפון: 03-7546707; פקס: 03-7546700; כתובת אינטרנט: www.harel-group.co.il ; דאר אלקטרוני לפניות הציבור: zibur@harel-ins.co.il .

7.      יובהר כי הודעה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

 

בכבוד רב ובברכה,

 

אליהו חברה לבטוח בע"מ

 

מילון מונחים

דרונט בניית אתרים